MI TIRASKAR KARNAR NAHI - Izzeldin Abuelaish

MI TIRASKAR KARNAR NAHI

By Izzeldin Abuelaish

  • Release Date - Published: 2016-09-01
  • Book Genre: Biographies & Memoirs
  • Author: Izzeldin Abuelaish
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

MI TIRASKAR KARNAR NAHI Izzeldin Abuelaish read online review & book description:

डॉ.इझेलदिनअबुइलेश-ज्यांनाआता‘तोगाझाडॉक्टर’असेओळखलेजाते,त्यांनीत्यांच्यावरकोसळलेल्याभयानकदुर्घटनेनंतरजगातीलसर्वमाध्यमांचेलक्षवेधूनघेतलेआणिलोकांच्याहृदयातस्थानमिळवले.१६जानेवारी,२००९रोजीत्यांच्याघरावरझालेल्याइस्राईलच्याबॉम्बहल्ल्यातत्यांच्यातीनमुलीआणिपुतणीबळीपडल्या.गाझामधीललोकांच्याधडपडीचाआणिहलाखीच्याजीवनाचाअबुइलेशयांनीसांगितलेलावृत्तान्तवाचतानाकधीस्फूर्तिदायक,तरकधीहृदयद्रावकवाटतो.गाझामध्येराहणाराआणिइस्रायलीइस्पितळातकामकरणाराहापॅलेस्टिनीअसलेलावंध्यत्वोपचारतज्ज्ञडॉक्टरआयुष्यभरयादोनविभागांतीलसीमारेषादररोजपारकरतअसे.एकडॉक्टरयानात्यानेआणिमानवतेच्यादृष्टिकोनातूनसार्वजनिकआरोग्यव्यवस्थासुधारणेआणिस्त्रियांचेशिक्षणयावरभरदेणे,हेमध्यपूर्वेतीलएकूणपरिस्थितीसुधारण्यासाठीआवश्यकआहे,असेत्यांनावाटते.त्यांच्यामुलींचेबॉम्बहल्ल्यातबलिदानपडल्यावरत्यांनीजोजगावेगळाप्रतिसाददिला,त्यामुळेत्यांचेनावसर्वजगातझाले.त्यांनाजगभरातूनमानवतावादीपारितोषिकेदिलीगेली.याघटनेचासूडघेण्याऐवजी,इस्रायलींबद्दलतिरस्काराचीभावनाबाळगण्याऐवजी,अबुइलेशचेमध्यपूर्वेतीललोकांनासांगणेआहेकी,एकमेकांतसंवादसुरूकरा.पॅलेस्टिनीआणिइस्रायलीलोकांमधीलवैराचीभावनासंपूनशांतताप्रस्थापितहोण्याच्यामार्गावरीलत्यांच्यामुलींचेबलिदानशेवटचेठरावे,अशीत्यांनाआशावाटते

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

MI TIRASKAR KARNAR NAHI book review MI TIRASKAR KARNAR NAHI ePUB; Izzeldin Abuelaish; Biographies & Memoirs books.

Post a review about this book