AVANI EK NAVI - Eckhart Tolle

AVANI EK NAVI

By Eckhart Tolle

  • Release Date - Published: 2018-02-01
  • Book Genre: Self-Improvement
  • Author: Eckhart Tolle
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

AVANI EK NAVI Eckhart Tolle read online review & book description:

एकदाकामनुष्यालाआपल्यास्वत:मधल्याअस्तित्वाचीजाणीवझाली.त्याचंअवधानजागृतझालंकी,स्वत:च्याठिकाणचादिव्यांशआणिप्रत्येकजीवाच्याठिकाणीअसलेलीचेतनाएकआहेतयाचीत्यालाजाणीवहोते.त्याजीवाविषयीत्यालाप्रेमवाटूलागतं.जोवरहेघडतनाहीतोवरबहुतेकलोकबाह्यरूपाकडे,मनोकायिकअस्तित्वाकडेचपाहतात.स्वत:च्याआणिआंतरिकचेतनेचंत्यांनाभाननसतं.ज्यांनाहेभानअसतंत्यांनाभौतिकअस्तित्वाच्यापलीकडेकाहीतरीअधिकआहे,याचीजाणीवअसते.बुद्ध,जीझसआणिअन्यअनामआत्मेमनुष्यचेतनेच्याबहराचीउमलण्याचीसाक्षआहेत.त्यांनीमनुष्यजातीलादिलेल्यासंदेशांचेआजविकृतीकरणझालेआहे.मनुष्यजातीचीमनोरचनायांत्रिकझालीआहे.तिच्याजडतेतूनचैतन्याचाप्रकाशआरपारजाऊनतीपारदर्शकहोईलका?नाम,रूप,व्यक्तिमत्त्व,अहंयांच्यापिंजऱ्यातूनतीमुक्तहोईलका?याआंतरिकपरिवर्तनाचीगतीकशीवाढवतायेईल?अहंकेंद्रितअशाचेतनेच्याप्राचीनकाळापासूनअसलेल्यास्थितीलाकसंओळखायचं?नव्यानेउदितहोतअसलेल्यामुक्तचेतनेचीतरीखूणकाय?अशाअनेकप्रश्नांचीउत्तरेआणिसृष्टिविकासालाअनुकूलअशीनवीजीवनपद्धतीयापुस्तकातसांगितलीआहे.अहंकारालादूरसारूनचेतनाजागरणाचीसुरुवातकरणंआणिस्वरूपाचाम्हणजेस्वत:चाशोधघेणंहायापुस्तकाचामुख्यहेतूआहे.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

AVANI EK NAVI book review AVANI EK NAVI ePUB; Eckhart Tolle; Self-Improvement books.

Post a review about this book