THE STREET LAWYER - John Grisham & SHEELA KARKHANIS

THE STREET LAWYER

By John Grisham & SHEELA KARKHANIS

  • Release Date - Published: 2014-01-01
  • Book Genre: Fiction & Literature
  • Author: John Grisham & SHEELA KARKHANIS
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

THE STREET LAWYER John Grisham & SHEELA KARKHANIS read online review & book description:

ड्रेकअ‍ॅन्डस्वीनीयावॉशिंग्टनडी.सी.मधल्याबलाढ्यलॉफर्ममधलावकीलमायकेलब्रॉकहाआपल्याक्लायंट्सनातासावरबिलंलावतोआहे,पैसाकमावतोआहे.यशाच्याआणिसत्तेच्यापाय-याचढण्यासाठीअथकप्रयत्नकरतोआहे.फर्मचीभागीदारीफक्तएकापावलावरअसतानात्यालाहेसारंनकोसंवाटतंआणिएकाक्षणातसारंहोत्याचंनव्हतंहोतं.एकबेघरमाणूसफर्मच्याअलिशानऑफिसमध्येघुसूननऊवकिलांनाओलीसधरतो.तेओलीसनाट्यसंपतं,तेव्हामायकेलचाचेहरात्यामाणसाच्यारक्तानंथबथबलेलाअसतोआणिअचानक,मनातविचारसुद्धायेणारनाही,अशीगोष्टकरायलामायकेलतयारहोतो.अनेकवर्षांपूर्वीहरवलेल्यात्याच्यासदसद्विवेकबुद्धीचात्यालापरतएकदाशोधलागतो.मायकेलत्याचीबलाढ्यफर्मसोडून,त्याचाहल्लेखोरजिथंकधीकाळीराहतहोता,त्यारस्त्यांवरजायलातयारहोतो.त्यारस्त्यांवरराहणा-यासमाजातल्यादुर्बलांना,न्यायमिळवण्यासाठीवकिलाचीगरजअसते.पणअजूनएककोडंआहे,जेमायकेलसोडवूशकतनाही.ड्रेकअॅंन्डस्वीनीच्याअथांगगर्तेतून,आतामायकेलच्याहातातपडलेल्याएकागुप्तफाइलमधूनएकरहस्यतरंगतवरयेऊपाहतं.एककटकारस्थानशिजलंय,ज्यानंकाहीलोकांचाबळीघेतलाय.आतामायकेलचेपूर्वीचेभागीदारत्याचेकट्टरशत्रूझालेआहेत,कारणत्यांच्यासाठीमायकेलब्रॉकहारस्त्यावरचासर्वांतधोकादायकमाणूसझालेलाअसतो.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

THE STREET LAWYER book review THE STREET LAWYER ePUB; John Grisham & SHEELA KARKHANIS; Fiction & Literature books.

Post a review about this book