द पार्टनर - John Grisham

द पार्टनर

By John Grisham

  • Release Date - Published: 2014-01-01
  • Book Genre: Fiction & Literature
  • Author: John Grisham
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

द पार्टनर John Grisham read online review & book description:

चारवर्षांपूर्वीत्याचंनावहोतंपॅट्रिकएस.लॅनिगन.फेब्रुवारी,१९९२मध्येएकाकारअपघातातत्याचामृत्यूझालाआणित्यानंतरमिसिसिपीइथल्याबिलॉक्सीइथेत्याचीकबरहीबांधण्यातआली.तोएकालॉफर्ममध्येम्हणजेकायदेविषयककामकरणार्‍याकंपनीत‘पार्टनर’होता.त्याच्याबाबतीतसगळंकाहीचांगलंहोतं–सुंदरपत्नी,गोडमुलगीआणिउज्ज्वलभविष्यकाळ!त्याच्यामृत्यूनंतर,सहाआठवड्यांनीएकाएकीत्याकंपनीतून९०दशलक्षडॉलर्सएवढीप्रचंडमोठीरक्कमगायबहोते!आणिमगत्याच्याइतरपार्टनर्सनालक्षातयेतं–हो,अजूनहीतोजिवंतआहे!

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

द पार्टनर book review द पार्टनर ePUB; John Grisham; Fiction & Literature books.

Post a review about this book