द लास्ट ज्यूरर - John Grisham

द लास्ट ज्यूरर

By John Grisham

  • Release Date - Published: 2019-09-01
  • Book Genre: Fiction & Literature
  • Author: John Grisham
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

द लास्ट ज्यूरर John Grisham read online review & book description:

मिसिसिपीमधल्यामनोरंजक,ढंगदारअशासाप्ताहिकांपैकीचएक‘दफोर्डकौंटीटाइम्स’हे१९७०मध्येदिवाळखोरीतनिघतं.पुष्कळांनावाईटवाटतअसलंतरीहीसगळ्यांनायागोष्टीचंआश्चर्यवाटतंकी,कॉलेजसोडलेलाएकतेवीसवर्षीयतरुणविलीट्रेनॉरत्याचामालकबनतो.साप्ताहिकाचंभविष्यधडदिसतनसतं.याचसुमारासकुख्यातपॅडगिटफमिलीमधलाडॅनीपॅडगिटएकातरुणविधवास्त्रीवरअमानुषअत्याचारकरूनतिचीनिर्घृणहत्याकरतो.विलीट्रेनॉरयाघटनेचीभीषणकथात्याच्यापेपरमधूनप्रसिद्धकरतो.साप्ताहिकाचाखपवाढतो.मिसिसिपी,क्लॅन्टनमधल्याभरगच्चकोर्टातखुनीडॅनीपॅडगिटवरखटलाउभाराहतो.धक्कादायक,पणखटल्यालानाट्यपूर्णकलाटणीदेणारीगोष्टघडते.तोज्यूरर्सनाउघडधमकीदेतोकी,त्यालादोषीठरवण्यातआलं,तरतोएकेकाचासूडघेईल.तरीहीत्यालादोषीठरवण्यातयेतेआणित्यालाजन्मठेपेचीशिक्षाहोते.पणमिसिसिपीमध्ये१९७०च्याकाळीजन्मठेपम्हणजेसाराजन्मतुरुंगातकाढणंअसंनव्हतं.नऊवर्षानंतरडॅनीपॅडगिटपॅरोलवरसुटतो,फोर्डकौंटीमध्येपरतयेतोआणिशेवटी,केलेल्याअपराधांमुळेपरमेश्वरीन्यायाचाबळीठरतो.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

द लास्ट ज्यूरर book review द लास्ट ज्यूरर ePUB; John Grisham; Fiction & Literature books.

Post a review about this book